DiSC-i kasutamine haridussektoris

Kõik me oleme kuulnud suurepäraseid lugusid ärimaailmast, kus DiSC-metoodika kasutamine on olnud väga tulemuslik. See on taganud DiSC-lahenduste suure populaarsuse ja laialdase leviku nii tootmis-kui teeninduskeskses äris, nii värbamis-, arendus- kui juhtimistegevustes.

Paraku on DiSC rakenduste kasutamise kohta akadeemilises kontekstis üsna vähe infot. Iga pedagoogi huvitab, kuidas saada kõik õppijad maksimaalselt osalema, olema pühendunud, motiveeritud ja efektiivsed meeskonna- ja individuaaltöös ning panustama eesmärgistatult. Selleks kasutatakse igasugu erinevaid strateegiaid - kogemusõppe eri vormidest kõikvõimalike innovatiivsete õpitehnikate ja e-lahendusteni välja, mis aga tihtilugu ei arvesta piisavalt iga konkreetse õppija individuaalsete karakteristikute ja käitumuslike kalduvustega.

Seepärast oli heameel leida intrigeeriv artikkel, mis rõhutab ja tõestab vajadust individuaalsust arvestava coachingupõhise lähenemise järele õpetamisel ja DiSC metoodika ülimat efektiivsust selle juures.

Jason Fertig, Chad Milewicz (Enhancing classroom performance with the DiSC personality profile, 2016) viitavad oma artiklis vajadusele kasutada tulemuslikuks õpitööks personaalseid hindamisvahendeid, mis on valiidsed ja lihtsasti rakendatavad ning tõlgendatavad. Nad kirjeldavad uurimust, kus kasutati kolme seesugust hindamisvahendit - Myers-Briggsi indikaatorit (MBTI), Suurt viisikut (The Big Five Personality Traits) ja DiSC profiili.

Uurimusest selgub, et mainitud alternatiividest on DiSC profiili kõige lihtsam õpiprotsessi lülitada ning just see metoodika osutus efektiivse meeskonnatöö õpetamisel ka kõige kiiremaks ja tulemuslikumaks. Samuti võimaldas DiSC profiilide kasutamine täpsemini hinnata nii individuaalseid kui meeskondlikke tugevusi-arenguvajadusi ja nendega õpiprotsessis arvestada ja teadlikult tegeleda.

Autorite väitel juba õppetöö alguses DiSC-profiilide ja -metoodika kaasamine võimaldab paremini struktureerida õpimaterjali, juhtida arutelusid ja pakkuda sobilikku individuaalnõustamist. Nende arvamust mööda on DiSC-profiil suurepärane tööriist, mida saaks efektiivselt rakendada klassiruumi kontekstis, nii õpetajate, õpilaste kui õpiprotsessi hüvanguks.

Soomes on DiSC-i juba aastaid haridussektoris edukalt kasutatud. Enamikes suuremates Soome kõrgkoolides ja ülikoolides on DiSC mitmetes õppeprogrammides sees. Heaks näiteks on Haaga-Helia Ülikool, kus juba 10 aastat on DiSC erinevates bakalaureuse ja magistrikraadi programmides oluline töövahend. DiSC profiil täidetakse kohe õppeaja alguses ja rakendatakse neid teadmisi nii suhtluses, kui ka oma otsustes kogu õppeperioodi jooksul.

Nüüd esmakordselt pakume ka meie koos Change Partners'iga haridussektorile DiSC programmi.

Huvi korral võtke palun ühendust ja räägime sellest täpsemalt.