Komandas Dimensijas

Komandas darba lomas

Pasniedzējiem, konsultantiem un vadītājiem

Pārskats

Modernajā ātrajā un strauji mainīgajā pasaulē tiek sagaidīts, lai komandas būtu novatoriskākas, efektīvākas un vairāk orientētas uz risinājumu. Team Dimensions Profile® ļauj jums vadīt starppersonu sadarbību tādā veidā, kas nostiprina kolektīvu, rada sinerģiju un katrs dalībnieks var sniegt ieguldījumu, izmantojot savas personiskās stiprās puses.

Izmantojiet šo instrumentu, lai:

 • attīstītu cilvēkus
 • vadībai
 • veiktu apmācību

Instruments Komandas dimensiju profils ļauj kolektīviem un to locekļiem:

 • iemācīties atzīt savas stiprās puses un izmantot tās efektīvāk
 • noteikt katra darbinieka dabisko, tas ir – visraksturīgāko lomu kolektīvā
 • saprast, kā citas lomas kolektīvā var palīdzēt viņiem strādāt labāk

Kolektīva dimensiju profils sadala kolektīva dimensijas piecās kategorijās atkarībā no to dabiskās fokusēšanās:


 

 

 

 

 

 

 

 

Ietilpst:

 • anketa, lai noteiktu komandas dimensijas

Respondentiem tiek lūgts izvērtēt 80 apzīmētājus ar atzīmi no 1 līdz 5 atbilstoši tam, cik labi katrs vārds viņus raksturo. Pamatojoties uz piecām atzīmēm un to kombināciju, respondents pēc tam tiek novietots vietā, kas vislabāk atbilst viņa izpratnei par savu lomu kolektīvā.

 • kolektīva locekļa individuālais pārskata ziņojums
  • stipro pušu raksturojums
  • problēmas
  • kā sadarboties ar citām komandas lomām
  • kas var radīt stresu komandas darbā un kā to pārvarēt
  • komandas lomu salīdzinājums
  • lomu sadalījums un z-process komandā
  • veiksmīga komunikācijas stratēģija
  • piedalīšanās sanāksmēs
  • laika vadība
 • grupas pārskata ziņojums
  • pārskats par lomām, kas novērojamas šajā grupā un dominējošās lomas
  • kopsavilkums par grupas prioritātēm
  • komandas stipro un vājo pušu analīze,
  • saraksts ar katra kolektīva locekļa primāro un sekundāro lomu komandā

Derīgums

Šis instruments ir izstrādāts, un tā derīgums ir pārbaudīts, izmantojot zinātniskās metodes. Izlasiet izpētes ziņojumu.