Miks meeskonnatöö alati ei toimi?

Meeskonnatöö ja selle mõjutamisvõimalused on läbi aegade juhtimisteemadest huvitunud inimeste tähelepanu köitnud ja ka sotsiaalpsühholoogia üks lemmikteemadest olnud. Stabiilsed meeskonnad, kes on pikalt õppinud koos tegutsemist, võivad olla väga võimsad tööriistad äri- või poliitikamaailmas. Paraku aga tänase maailma kiired muutused, konkurentsi intensiivsus ja klientide ettearvamatud ootused ei võimalda ega toeta enam seesuguste meeskondade teket. Vastupidi, organisatsioonid on üha enam sunnitud vajaduse tekkides panema kokku lühiajalisi, eri üksuste töötajatest komplekteeritud meeskondi, kes tegutsevad koos ainult nii kaua, kui vastav ülesanne täidetud.

Samuti võib üks ja sama töötaja kuuluda mitmesse eri tiimi, mille koostöö kestvus, strateegiad ja tööõhustik võivad vägagi erinevad olla. Meeskonnatöö seesugune arengujärk toob endaga kaasa palju väljakutseid ja võib viia isegi kaoseni. Samas aga nendes organisatsioonides, kus osatakse meeskonnatöös peituvat potentsiaali siiski targasti ära kasutada, võib see anda väga suurt efekti.

Oluline küsimus siinkohal on see, et millised komponendid ja protsessid peaksid tänasel päeval meeskonnatöös sisalduma, et see edukas saaks olla. Viimaste aastate sellekohased uurimused on viinud kõnealuse valdkonna teadlased seisukohale, et ka meeskonnatöö puhul saab välja tuua „suure viisiku“ – võtmeelemendid, mis määravad tiimitöö kvaliteedi, aga on sõltumatud sooritatavast ülesandest. (E. Salas; D. E. Sims; C. S. Burke jt.)

Need komponendid on järgmised:

1.       Meeskonna juhtimine – võime koordineerida ja suunata teiste tiimiliikmete tegutsemist, hinnata meeskonnatöö tulemuslikkust, määratleda sihid, arendada tiimi oskusi ja teadmisi, motiveerida, planeerida, organiseerida ning tekitada sobiv õhustik.

2.       Vastastikune pidev soorituskogemuste vahetamine ja üksteiselt õppimine – suutlikkus kujundada ühine arusaam meeskonnale vajalikust keskkonnast ja rakendada otstarbekaid strateegiaid üksteise soorituste ja parimate praktikate najal edasi arenemiseks.

3.       Tugiteenuste osutamine – võime ennetada teiste tiimiliikmete vajadusi nende rollist ja vastutusest täpse aru saamise kaudu. Siinkohal on oluline ka oskus vähendada vajadusel üksteise töökoormust, et hoida tasakaalu kõrgenenud pinge perioodidel.

4.       Kohanemisvõime – oskus muuta kurssi ja tiimi käitumisrepertuaari vastavalt muutunud tingimustele, olgu siis seesmistele või välistele.

5.       Meeskonnale orienteeritus – valmisolek võtta arvesse teiste grupiliikmete käitumist ja arvamusi ning jagada veendumust, et grupieesmärgid peavad individuaalsetest eesmärkidest tähtsamad olema.

Meeskonnad, kes toimivad neid tegureid silmas pidades, on leitud olevat kõrge tulemuslikkusega ja suure arenemisvõimega. Et aga sellist potentsiaali täielikult realiseerida, on uurimuste kohaselt lisaks vaja veel rakendada 3 olulist koordinatsiooni mehhanismi:

-          vastastikuse usalduse teadlikku loomist ja hoidmist – ühine arusaam, et meeskonnaliikmed täidavad oma rolle ja seisavad oma tiimikaaslaste huvide eest

-          ühtsete mentaalsete mudelite järjepidevat jagamist – käsiloleva ülesandega seotud teadmiste struktuuri loomine ning omavahelise otstarbeka suhtluse korraldamine

-           suletud kommunikatsiooniahelate rakendamist, kus hoolimata keskkonnast  on tagatud efektiivne infovahetus sõnumi andja ja –saaja vahel

Ometi üha enam uurimusi näitab, et meeskonnad väga tihti ei täida neile seatud ootusi vaatamata igasugu lisaressurssidest, mis nende käsutusse antakse. Ollakse arvamisel, et just koordineerimise ja motivatsiooni küsimused on need, mis söövad ära tiimitööst tekkida võiva kasu.

Seepärast on kõnealuse valdkonna praktikute fookuses selliste rakenduslike töövahendite väljaarendamine ja laialdane kasutuselevõtt, mis tegeleks eelkõige meeskonnatöö nende valukohtadega. Ka Wiley uus meeskonnatöö abivahend The Five Behaviors of a Cohesive Team (mis tugineb Lencioni raamatule) on suunatud just meeskonnatöö nende aspektide teadlikumale arendamisele. Sellest lähemalt järgmises uudiskirjas.