Meeskonnatöö rollid

Meeskonnatöö rollid

       Koolitajale, konsultandile ja juhile

Ülevaade

Kaasaegne kiire ja muutuv maailm ootab meeskondadelt varasemast enam innovatiivsust ja efektiivsust ning orienteeritust lahenduste leidmisele. Meeskonnatöö rollide profiil, inglise keeles Team Dimensions Profile®, võimaldab juhtida inimeste koostööd nii, et see tugevdab meeskonda, loob sünergiat ja iga liige saab panustada eelkõige oma tugevuste kaudu.

Kasuta seda töövahendit:

 • inimeste arendamiseks
 • juhtimiseks
 • koolituse läbiviimiseks

 Töövahend Meeskonnatöö rollide profiil võimaldab meeskonnal ja tema liikmetel:

 • õppida oma tugevusi teadvustama ja paremini kasutama
 • määratleda igale konkreetsele töötajale loomuomane ehk talle kõige iseloomulikum meeskonnaroll
 • mõista, kuidas teised meeskonnaliikmete rollid aitavad tal paremini oma tööd teha

Meeskonnatöö rollide profiil jaotab meeskonnarollid viieks põhirolliks vastavalt nende loomupärasele fookusele:

 

Sisaldab:

 • küsimustikku meeskonnarollide määratlemiseks

  Küsimustiku täitjal palutakse viie-palli süsteemis hinnata 80 omadussõna vastavalt sellele, kuivõrd iga sõna teda kirjeldab. Vastuste põhjal paigutub inimene viie skaala ja nende skaalade kombinatsioonide alusel paika, mis vastab kõige enam tema ettekujutusele oma meeskonnarollist.
   
 • meeskonnaliikme individuaalset raportit
  • tugevuste kirjeldust
  • väljakutseid
  • kuidas teha koostööd teiste meeskonnarollide kandjatega
  • mis võib meeskonnatöös esile kutsuda stressi ja kuidas sellega toime tulla
  • meeskonnarollide võrdlust
  • rollijaotust ja z-protsessi meeskonnas
  • edukaid suhtlemisstrateegiaid
  • koosolekutel osalemist
  • ajajuhtimist 
 • meeskonnaraportit
  • ülevaadet meeskonnas esindatud rollidest ja domineerivatest rollidest
  • kokkuvõtet meeskonna prioriteetidest
  • analüüsi meeskonna tugevustest ja nõrkustest
  • loetelu iga meeskonnaliikme esmasest ning tähtsuselt teisest meeskonnarollist

Valiidsus

Töövahendit on arendatud ja vastavust kontrollitud teaduslike meetoditega.
Loe uuringuraportit.