„Mitte strateegia. Mitte finantsid. Mitte tehnoloogia. Hoopis hea meeskonnatöö on see, mis on suurim konkurentsieelis kuna sel on suur mõjujõud ja see on niivõrd haruldane.“ – Patrick Lencioni

The Five Behaviors™ on hindamispõhine programm, mis aitab nii üksikisikute kui organisatsioonide juures välja tuua need tegurid, mida on vaja tulemusliku ja edukalt koostoimiva meeskonna ülesehitamiseks kõige efektiivsemal ja pädevamal viisil.

Tuginedes Everything DiSC®-le, aitab see profiil kõigepealt mõista iga grupiliikme enda DiSC käitumisstiili. Tuua kokku kõigi erinevad isiksused ja eelistused tulemusliku meeskonna loomisel – see eeldab väga suurt tööd, kuid ka tasu saab olema suur – nii inimestele endile, meeskonnale kui ka organisatsioonile tervikuna.

See mudel tugineb Patrick Lencioni bestselleril The Five Dysfunctions of a Team (“Viis põhjust miks meeskonnad ei toimi”; Pegasus 2008), kus on välja toodud 5 võtmekäitumist, mis on olemuslikud tugevale, hästitoimivale meeskonnale.

Milline on sellest programmist saadav kasu?

See programm aitab meeskonnaliikmetel töötada koos tõhusamalt ja efektiivsemalt ning saada seeläbi märksa tulemuslikumaks tiimiks. Tulemuslik, hästitoimiv meeskond:

 • Teeb õigemaid ja kiiremaid otsuseid
 • Arvestab kõigi meeskonnaliikmete oskuste ja arvamustega
 • Hoidub kulutamast aega ja energiat poliitikale, segadustele, ebakonstruktiivsetele konfliktidele
 • Väldib ajaraiskamist valede või üha samade asjadega tegelemise peale
 • Loob innustavaid eeliseid ja väljakutseid

Five Behaviorsi raport aitab meeskondadel aru saada, kuidas nad tiimina koguvad punkte Lencioni mudeli viie võtmekomponendi osas, milleks on: usaldus, vastuseisude käsitlemine, pühendumine, vastutustunne ja tulemused.

Iga meeskonnaliige saab DiSC mudelile tuginedes paremini tundma nii iseenda kui ka kõigi teiste tiimiliikmete käitumisstiile (D: Domineeriv, i: Mõjutav, S: Stabiilne, C: Analüüsiv) ja kuidas nende stiilid mõjutavad meeskonna üldist edu.

Kellele mõeldud?

See programm on mõeldud esmajärjekorras meeskondade ja töögruppide tervikuks liitmiseks. Siin on omavahel seostatud Everything DiSC-i eelised ning The Five Dysfunctions of a Team mudeli lihtsus ja selgus.

See terviklik programm sisaldab:

Profiil

 • 36-leheküljeline isikupärastatud individuaalne ja meeskonna profiil
 • Illustratiivsed visuaalid, mis toetavad jagatavat infot
 • Kontekstist lähtuv tagasiside
 • Nõuanded ja strateegiad meeskonnatöö tõhususe parandamiseks
 • Soovituslik tegevusplaan edaspidiseks

Läbiviimine

Five Behaviorsi koolitusprogrammi saab teha ühe- kuni kolmepäevasena, sõltuvalt sellest, kui põhjalikult soovitakse teemaga tegeleda.

Igas programmis on 7 moodulit, sealhulgas 40-minutit videomaterjali ning koolitaja tegevusjuhised. Iga moodul sisaldab:

 • Läbiviija juhend
 • Osalejate jaotusmaterjalid
 • Slaidiesitlus koos videotega

Moodul 1: Sissejuhatus – tutvustab The Five Behaviors of a Cohesive Team mudelit
Moodul 2: Usalduse loomine – avab programmi aluseks oleva usalduse kontseptsiooni
Moodul 3: Konfliktide lahendamine – aitab osalejatel mõista „tervisliku konflikti“ eeliseid
Moodul 4: Pühendumuse saavutamine – näitab, mis on pühendumuse saavutamisel võtmeteguriks
Moodul 5: Vastutuse võtmine – rõhutab vastastikuse vastutuse olemust ja tähtsust
Moodul 6: Keskendumine tulemustele – rõhutab, et kollektiivsed tulemused on olulisemad kui individuaalsed eesmärgid
Moodul 7: Kokkuvõte ja tegevuskava – võimaldab õpitut põhjalikumalt edasi analüüsida ning välja töötada tegevuskava meeskonna produktiivsuse parandamiseks

Praktilise õppe, videote ja arutelude abil aidatakse meeskonnal kogeda The Five Behaviors mudeli otsest mõju meeskondlikule toimimisele võimaldades treenida just neid käitumisi, mis muudaksid konkreetse meeskonna ühtsemaks ja tulemuslikumaks.

Kommentaaridega meeskonna raport

Läbiviija kasutab seda tööriista meeskonnatöö ettevalmistamiseks. See raport on meeskonnaprofiili koopia koos järgmiste toetavate kommentaaridega:

 • Profiili sisu laiendatud selgitus
 • Tulemuste tõlgendamine
 • Ressursid lisateabe saamiseks

Progressi raport

The Five Behaviors™ Progressi raport on mõeldud neile meeskondadele, kes on Five Behaviors™ hindamise juba varem läbinud. Progressi raportis hinnatakse meeskonna edasiliikumist võrreldes graafiliselt, kuidas tiimi tulemuslikkus on aja jooksul muutunud.

Progressi raport toob esile suurimad edenemise ja tagasilanguse teinud käitumised, pakub välja konstruktiivsed arutelupunktid ning esitab tegevusplaani, mis aitaks meeskondadel seada prioriteete ja konkreetseid eesmärke. Võimaldab võrrelda, kuidas meeskonna tulemuslikkus on ajas teisenenud ning teha täpsemat analüüsi tõusude ja languste kohta.

Microsofti edulugu Five Behaviors'iga