Andmekaitse -ja muud tingimused

IPB Partners OÜ (edaspidi „Meie“) pakub ettevõtetele ja konsultantidele HR-lahendusi, mis aitavad kujundada meeskonnatöö kultuuri, luua tõhusamaid töösuhteid ja efektiivsemaid meeskondi.

Käesolevates andmekaitsereeglites kirjeldame ja selgitame, kuidas, millal ja miks Me töötleme Teie isikuandmeid, milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid töötlemisel järgime ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega. See lehekülg annab ka ülevaate meie toodete ja teenuste kasutamise tingimustest. Kasutades meie tooteid ja teenuseid, nõustute sellel lehel kirjeldatud Andmekaitse- ja muude tingimustega.

 1. Meie väärtused ja üldpõhimõtted isikuandmete töötlemisel

Tegutseme seaduslikult. Meil on Teie isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme Teie isikuandmeid just sellel alusel. Töötlemine on õiglane ning arusaadav ning mõistetav isiku jaoks, kelle isikuandmeid Me töötleme.

Lähtume eesmärgist. Määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame Teile soovi korral isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt ja arusaadavalt.

Kogume isikuandmeid minimaalselt. Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st Me ei kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.

Hoiame isikuandmeid õigetena. Vajadusel ajakohastame isikuandmeid ja parandame isikuandmed, mille õigsus on oluline isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast.

Kaitseme Teie isikuandmeid. Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Valime koostööpartnereid hoolikalt. Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele ja koostööpartneritele, kellega oleme eelnevalt sõlminud lepingud. Nõuame ja eeldame oma koostööpartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.

 1. Meie roll isikuandmete töötlejana

Töötleme oma klientide ja koostööpartnerite klientide isikuandmeid, samuti Meie veebilehe kaudu Meie poole pöördunute ja õigustatud huvi alusel potentsiaalsete klientide, kes veel ei ole Meie kliendid, isikuandmeid („Teie“).

Meie klientideks võivad olla nii juriidilised isikud kui ka füüsilised isikud. Arvestades, et Meie kliendiks võivad olla ka füüsilised isikud, käsitleme käesolevas andmekaitsereeglis kliendina ka Meie juriidilisest isikust kliendi esindajana teenustest osasaavaid füüsilisi isikuid.

Töötleme isikuandmeid volitatud töötlejana. Volitatud töötlejana järgime isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja kirjalikke juhiseid. Volitatud töötlejana töötleme Me isikuandmeid Meie juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud andmetöötluslepingust tuleneva kirjaliku juhise kohaselt.

 1. Isikuandmete saamise viis

Me saame isikuandmed otse Teilt või meie klientidelt, samuti siis kui Te pöördute Meie poole Meie Veebilehe kaudu, e-kirja teel või helistades või osalete Meie korraldatud kampaaniates ja üritustel.

Juriidilisest isikust kliendi esindajana võite Te Meile edastada oma teiste esindajate ja/või koolitatavate isikuandmeid, et saaksime oma teenust osutada.

 1. Töödeldavad isikuandmed

Töötleme eelkõige neid isikuandmeid, mida on vaja teenuse sõlmimise ja täitmise eesmärgil, võimalikult vähesel määral ja ainult selgel õiguslikul alusel.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress; tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad isikuandmed
 • teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega ja teenuse tarbimisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
 • teenusega rahuolu andmed, nt koolituse mitteanonüümsete rahuloluküsitluste vastused, teenuste tagasiside ning referentsid;
 • finantsandmed, näiteks krediidi või kohustuste või tehingute kohta;
 • suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, veebilehtede teel kogutavad andmed jne.
 • küsimustiku andmed, nt meie hindamis- ja arendustoodete küsimustike vastuseandmeid
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja järgnevatel õiguslikel alustel:

Jrk nr Isikuandmete töötlemise eesmärk Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
1 Teenuse osutamine, läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle, s.h hinnapakkumise esitamine, osutatud teenuse analüüs ja tagasiside. lepingu täitmine
2 Õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine, sh raamatupidamiskohustuse täitmine. lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine
3 Teie päringute ja taotluste menetlemine. lepingu täitmine ja Meie juriidilise kohustuse täitmine
4 Teile teadete edastamine. Meie õigustatud huvi.

 

Õigustatud huvi tähendab IPB Partners OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb IPB Partners Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et IPB Partnersil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete töötlemine on vajalik.

5 Teie päringute vastuvõtmine ja menetlemine, Teie päringutele vastamine. Meie õigustatud huvi
6 Kampaaniate korraldamine Teie nõusolek

 

 1. Teie õigused isikuandmetega seonduvalt

Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega:

 • Õigus isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh on Teil õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Teil on õigus võtta tagasi Meile antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Te võtate tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides. Meil on õigus isikuandmete säilitamiseks, kui isik või Temaga seotud asutus, pole palunud neid andmeid kustutada.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
 • Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3. peatükist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke Meile sellekohane e-kiri aadressil: info@ipbpartners.eu. Me vastame tavaliselt ühe nädala jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee). 

 1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil info@ipbpartners.eu. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 1. Mis on „küpsised“ ja miks me neid kasutame?

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega nõustute, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni. 

 1. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks või kuniks klient palub Isikuandmed kustutada.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

 1. Kus on avaldatud kehtivad Andmekaitsereeglid?

Kehtivad Andmekaitsereeglid on kättesaadavad Meie veebis www.ipbpartners.eu/andmekaitse-ja-muud-tingimused. Palun arvestage, et võime Andmekaitsereegleid aeg-ajalt ajakohastada.

 

IPB PARTNERSI TOODETE JA TEENUSTE KASUTAMISE TINGIMUSED

IPB Partnersi professionaalsed turustusnormid

Wiley (endine Inscape Publishing) on ​​pühendanud märkimisväärset aega ja ressursse kvaliteetsete õppematerjalide väljatöötamiseks, mida Everything DiSC® volitatud partnerid (IPB Partners OÜ) jagavad lõppkasutajatele. Me teeme äritegevust eetilisel viisil, et soodustada ärisuhtedele positiivset õhkkonda, ning ootame, et meie kliendid teeksid sama.

Autoriõiguse ja kaubamärgi standardid

Wiley ja IPB Partners on pühendanud märkimisväärset aega ja ressursse oma toodete ja teenuste arendamiseks, võrgustiku ehitamiseks ja seetõttu väärtustavad selle intellektuaalomandit ja muid õigusi.

 1. Kõik meie tooted, teenused ja materjalid (sealhulgas, kuid mitte ainult, profiilid, raportid, programmid, juhendajate komplektid, videod, blogitekstid, DVD-d, raamatud, tarkvara, USB-seadmed ja muud elektroonilised tooted) on autoriõigustega kaitstud. Ilma IPB Partnersi selgesõnalise loata ei tohi te kunagi kopeerida, üles laadida, muuta, reprodutseerida, tõlkida ega kohandada tooteid mis tahes kirjalikus, visuaalses või heli vormis või elektrooniliselt või mehaaniliselt.
 2. Ärge pange oma veebilehele või muudele turundusmaterjalidele autoriõigustega kaitstud materjale.
 3. Ärge laadige toodete sisu, sealhulgas PowerPoint® esitlusi ja videosid internetti ilma meie kirjaliku loata.
 4. Kui te kasutate meie autoriõigustega kaitstud materjale ilma loata, võidakse teile esitada kohtumenetlus. Wiley autoriõiguste, kaubamärkide või varaliste õiguste rikkumine võib kaasa tuua õiguslikke meetmeid, rahatrahve ja / või meie volitatud partnerluse lõpetamist.

Nende tingimustega nõustub automaatselt iga klient meiega koostööd tegema hakates.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!