Millist väärtust annab DiSC organisatsioonidele?

Läbi aegade on püütud leida teadmisi, mis aitaksid paremini mõista inimese põhiolemust ja käitumist ning omavahelist lävimist. Praeguses infomüra ajas on tulemuslik suhtlemine tõusnud iseäranis fookusesse. Seetõttu on ka huvi inimese käitumise, isiksuse tüüpide ja sellealaste instrumentide vastu üha suurenenud.

Kuna isiksus, isiksuse tüpoloogiad ja vastavad mõõtmisinstrumendid on psühholoogia üks keerulisematest valdkondadest, eeldab nendega tegelemine vastavat haridust ja ettevalmistust. Isiksust ei anna kuigivõrd muuta, käitumist aga on tavainimeselgi lihtne jälgida, analüüsida ning sobiva tagasiside ja harjutamise kaudu ka muuta. Seepärast on eriti populaarseks osutunud just sellised psühholoogilised mudelid ja tööriistad, mis on suunatud eelkõige inimeste käitumisele, erinevate käitumisstiilide äratundmisele ja oma käitumise teadlikele kohandamisvõimalustele.

DiSC on selles vallas üks maailmas enim kasutatud mudeleid. Et aru saada, kuidas saab DiSC metoodika aidata inimesel paremini mõista nii ennast kui teisi ning saada sellest ka otsest praktilist kasu ja rakenduslikku väärtust, on kõigepealt vaja mõista DiSC mudelit ennast.

 

DiSC mudel ja taust

DiSC mudeli arengulugu sai alguse William Moulton Marstoni teooriast ja tema 1928. a. ilmunud raamatust Emotions of Normal People, (Normaalse inimese emotsioonid). Ta väitis seal, et inimeste tegutsemine on alati tingitud psühholoogilistest motiividest, aga motivatsioon võib erineda isikuti nii mõju kui mõjujõu poolest. See omakorda on otseselt seotud inimese maailmatajuga – kuidas tajutakse ümbritsevat keskkonda ja iseennast selles. Marston pani tähele, et efektiivsed inimesed käituvad vastavalt keskkonnale ehk nad oskavad aimata keskkonna ootusi või nõudmisi ning valida vastavalt sellele käitumisviis.

Tema arvates on mistahes inimkäitumist võimalik kirjeldada 4 dimensiooni kaudu  – domineerivus, sotsiaalsus, alistuvus, nõustumine. Tänaseks on Marstoni mudeli terminoloogiat mõnevõrra kaasajastatud arvestades nüüdispsühholoogia sõnakasutuse ja nõuetega. Lühend DiSC moodustubki nende nelja põhilise loomupärase käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest – dominance, influence, steadiness, conscientiousness.

DiSC mudel ütleb, et inimesed võivad tajuda keskkonda kas sõbralikuna või ebasoodsana ja ennast kas tugevamana või nõrgemana kui keskkond. Milline mainitud tajukombinatsioonidest on tugevam, mõjutab seda missugune käitumisdimensioon neist neljast on kõige valdavam.

 

Domineeriv (D) Kui inimene tajub keskkonda ebasoodsana, kuid ennast tugevamana kui keskkond, siis ta püüab enda ümber toimuvat kontrollida ja enda jaoks sobivaks kujundada.

 

Sotsiaalne (i) Kui inimene tajub keskkonda soodsana ja ennast tugevamana kui keskkond, siis ta eelistab koondada enda ümber teisi inimesi ja mõjutada neid oma ideedega kaasa tulema.

 

Stabiilne (S) Kui inimene tajub keskkonda soodsana, kuid ennast nõrgemana kui keskkond, siis ta peab oluliseks stabiilsust ja selle säilitamist, mis on hästi ning panustab teistega koostööle.

 

Analüüsiv (C) Kui inimene tajub keskkonda ebasoodsana ja ennast nõrgemana kui keskkond, siis ta peab oluliseks vastata sellele analüüsiva, kaalutletud käitumisega. Samuti kaldub ta kehtestama juhiseid ja reegleid, et hoida ebasoodne keskkond kontrolli all.

 

Inimesed on segu kõigist neljast stiilist, ei ole olemas ‘parimat’ stiili – kõigil stiilidel on oma tugevused ja nõrkused ja kõik nad võivad olla vähem või rohkem efektiivsed. Oluline on endale teadvustada, millal on mõistlik kasutada loomuomast ja millal teadlikult kohandatud käitumist. Kohandatud käitumine on see, mis vastab olukorra vajadustele ning on parim ja sobivam, mida inimese arvates tuleks teha. See ei pruugi olla inimese jaoks kõige mugavam ega vastata ka hetkel tema isiklikele loomuomastele vajadustele.

Paremini tasakaalus ja edukamad on inimesed, kes on teadlikud oma loomuomastest kalduvustest – nad teavad, millistes olukordades ja kellega suheldes on neile omane käitumisstiil tulemuslik ja millal peaks parema tulemuse nimel olema paindlikum ja end kohandama. Kuna kohandamisvõime on arendatav, on paljud organisatsioonid ja inimesed valmis end selle oskuse osas analüüsima ja koolitama.

Esimese katse kasutada DiSC mudelile tuginevat lähenemist inimkäitumise uurimiseks ja mõõtmiseks tegi tööstuspsühholoog Walter V. Clarke 1948.a. sidudes Marstoni mudeli oma vektoranalüüsi teooriaga ja rakendades seda personali valiku instrumendi ühe osana. 1950-70-tel tehti mitmeid uuringuid ja edukaid katsetusi eesmärgiga töötada välja vastav profiil. Näiteks 1979. a. võeti kasutusele DiSC isikuprofiil Personal Profile System® (PPS), mille autoriks oli John Geier.

Kõige suurema hüppe on DiSC metoodikaga seotud uuringud ning mõõtmis- ja arenduslahendused teinud viimase 20 aasta jooksul Inscape Publishing (praegu Wiley) brändingu all. Sel ajal on DiSC toodetele tekkinud enam kui 50 miljonit kasutajat, tooteid ja lahendusi on rohkem kui 30 keeles ning välja on töötatud väga hästi toimiv DiSC toodete sertifitseeritud rakendajate võrgustik.

DiSC mudeli puhul on oluline hoida meeles, et:

 • see kirjeldab inimese käitumist, väliseid seadumusi
 • DiSC ei mõõda inimese intelligentsust, hoiakuid, väärtusi ega isiksust tervikuna, kuid kätkeb endas isiksuse oluliseimat elementi, mille kaudu end teostada – käitumist
 • inimestel on püsiv, loomuomane käitumisstiil, mis mõjutab nende eelistusi ja kalduvusi ning mida on võimalik edukalt mõõta ja analüüsida
 • käitumist saab teadlikult muuta ja kohandada

 

Paar näidet DiSC profiilide eri versioonide kohta.

Paljudele DiSC-i kasutajatele on vanast ajast tuttav graafikukujuline DiSC profiil. Sellist vanema generatsiooni DISC-i kasutavad ka konkureerivad tooted (Thomas Internationali PPA profiil, Extended DISC ja TTI Success Insights profiil). Ka Wiley tooteseerias on selline graafikul baseeruv toode olemas – DiSC Classic, aga suurem osa kasutajatest eelistavad uue generatsiooni DiSC profiili (vaata lähemalt järgmises lõigus). Vanema generatsiooni DiSC Classic profiili iseloomustab:

 • sundvalikutega küsimustik, kus inimene teeb esitatud omaduste hulgast 56 valikut (28-kõige rohkem minu moodi, 28 – kõige vähem minu moodi)
 • inimese käitumiseelistuste kohta antakse pildiline tagasiside 4 skaala abil – D, i, S, C – ja igat skaala asukohta graafikul väljendatakse numbrilise väärtusega,
 • avatakse inimese enesetaju erinevad küljed graafikute I, II ja III abil,
 • 4 DiSC käitumisstiili kombineerumine on kirjeldatud 15 klassikalise loomupärase käitumismudeliga

 

Meeskonna, koostöö või organisatsioonikultuuri arendamise olukorras pannakse kõrvuti mitme inimese DiSC profiilid, et teadvustada ja analüüsida iga meeskonnaliikme vajadusi ja motivatsiooni ning arutada võimalusi valida käitumisviise vastavalt inimeste ja konkreetsete olukordade vajadustele.

2007.a. võeti kasutusele uus DiSC profiilide perekond Everything DiSC® (saadaval ka Baltikumi keeltes alates 2018. aastast). Uues profiilis on teisenenud nii küsimuste esitamise kui ka vastamise viis ja tagasiside kirjeldamine. Everything DiSC® ringikujulist profiili iseloomustab:

• Likert’i skaalal põhinev küsimustik, kus inimene hindab 79 käitumisviisi esinemise sagedust enda juures
• personaalne ja täpne hindamine, mis saavutatakse kohanduva testimisega – 5 kuni 10 lisaküsimust juhuks, kui inimene on vastanud sama skaala kohta väga erinevalt või saanud kahel skaalal väga kõrged tulemused
• ringikujuline tagasiside, mis põhineb mitte 4 vaid 8 skaalal
• kergelt loetavus ja kasutajasõbralikkus

 

Ringikujulise profiili tagasisidet tajub inimene isiklikumalt. Ringi värvilised osad tähistavad inimesele loomuomast käitumist ja värvimata osad seda käitumisrepertuaari, mis on väljaspool mugavuspiiri ning kus tal on vaja ennast pingutada. Selline värviline ring aitab vastajal kergemini mõista oma eripära võrreldes teistega, mõista oma pingete ja stressi allikaid, näha ette võimalikke erinevaid olukordi ja seda, kuidas on tal vaja nendes olukordades oma käitumist teadlikult kohandada.

Kahe või enama inimese sarnasuste ja erinevuste ning nende vahelise koostöö analüüsimiseks ja parandamiseks on Everything DiSC tooteperekonnas saadaval ka väärtuslik Võrdlusraport. See on töökohal koheselt rakendatav töövahend, mis on loodud konkreetsete tööolukordade ja inimsuhete jaoks.

 

DiSC profiilist saadav kasu inimesele, organisatsioonile?

DiSC hindamis- ja rakenduslahendused aitavad saavutada tulemuslikumat käitumist eri tasanditel.

Tulemuslik käitumine tähendab:

 • Mõista ennast ja oma mõju teistele
 • Mõista oma reaktsioone teistele inimestele
 • Suurendada teadlikult seda, mida hästi osatakse, mis on tugevuseks
 • Väärtustada iseennast, aga olla realistlik
 • Kohandada oma käitumist, et olla vastavuses teiste inimeste ja olukordade vajadustega

 

Milles seisneb DiSC-i personaalne väärtus

DiSC-profiili täitmise ja tagaiside kaudu saab inimene selgust:

 • Milline käitumisstiil on talle loomuomane ja millist mõju võivad tema käitumiskalduvused avaldada teistele?
 • Missugused on tema suurimad tugevused, millele panustada ning millised arenguvajadused, millega teadlikumalt tegelda?
 • Millised olukorrad/rollid võivad talle eelkõige väljakutseid esitada? Kuidas ennast siinjuures aidata? Millele esmajärjekorras keskenduda?
 • Kuidas paremini teha koostööd erinevate DiSC käitumisstiilidega inimestega?

 

Millistes valdkondades võib DiSC-ist olla kasu organisatsioonile?

 

Miks on DiSC mudel ja sellele tuginevad hindamis- ja arenduslahendused osutunud nii edukaks?

 1. DiSC metoodika tugevuseks on tema lihtsus ja loogilisus, mis võimaldab seda väga praktilisel moel rakendada ja sellest erinevates inimestega seotud tegevustes otsest abi ja kasu saada. DiSC profiilil baseerub väga efektiivne arendusvahendite süsteem nii personaalseks kui organisatsiooniliseks kasutamiseks.
 2. DiSC –i edukust on aidanud tagada globaalne mõõde ja kasutajasõbralikkus – see, et DiSC-instrumendid on olemas väga paljudes keeltes, nad on kergesti kättesaadavad (on-line´s) ja vajadusel on olemas ka kasutaja tugi.
 3. DiSC metoodika usaldusväärsust suurendab toodete mitmekülgsus, pidevad edasiarendused, kestva mõjuga arenduslahendused ning jätkuv uurimuste läbiviimine.
 4. Üheks DiSC toodete kvaliteedinäitajaks ja eristuskriteeriumiks on veel konkreetse DiSC instrumendi valiidsus- ja reliaablusnäitajad, ehk see, kas ja kui hästi vastav tööriist mõõdab seda, mida ta on ette nähtud mõõtma ja kas ta on konkreetses kultuuriruumis normeeritud ning usaldusväärne.

 

Ülalkirjutatut kokku võttes võib öelda, et DiSC mudelil tuginevad hindamis- ja arenduslahendused on oma nišis saavutanud tähelepanuväärse mõju ja populaarsuse eelkõige oma praktilisuse ja lihtsalt mõistetavuse kaudu. Kuna töö mainitud rõhuasetuste osas jätkub, võib loota DiSC kasutajate võrgustiku pidevat laienemist erinevate personalitöö valdkonna esindajate hulgas ka edaspidi. Kõige värskemate uudiste/uuendustega selles vallas saab end kursis hoida DiSC maaletooja Baltikumis veebilehel: www.ipbpartners.eu

 

Originaalartikkel ilmus Äripäevas.

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!