Arhiiv: Changepartners Stories

Changepartners Stories

Edulugu: DiSCi abil sisemise juhtimisprogrammi jõustamine

ÜLEVAADE

Leedu geograafiline asukoht on kogu riigi ajaloo vältel teinud sellest ühe Euroopa peamise transpordisõlme ja mänginud seeläbi maa majanduses suurt rolli. Girteka Logistics on Euroopa suurim varadepõhine (veokeid omav ja liisiv) transpordiettevõte, kus töötab üle 24 500 inimese. Firma kasvab pidevalt ja töötajate karjäärivõimalused ühes sellega: koguni 77% ettevõtte juhtidest on teinud ettevõttes karjääri.

Viimastel aastatel on nad olnud väga edukad oma sisekoolitusprogrammiga “My Leadership Journey”. See programm on suunatud esmakordselt ametisse astuvate juhtide arendamisele ja keskendub kriitilise tähtsusega üleminekule üksikutest panustajatest meeskondi juhtivateks juhtideks. Girteka on leidnud DiSC isiksusprofiilide näol enda jaoks asendamatu liitlase, mis võimaldab suurendada selle üleminekuprogrammi tõhusust.

PROGRAMMI TIPPHETKED

 • Mitmekesisuse ja motivatsiooni juhtimise moodul: Programmi keskne osa, mis rakendab DiSC-i erinevate isiksuste mõistmiseks ja suunamiseks, olles hädatarvilik efektiivseks inimeste juhtimiseks.
 • Suurenenud eneseteadlikkus: DiSC hindamised koos 3-tunnise sisuka tagasisidega on saanud programmi tipphetkedeks ja osalejad väärtustavad neid kõrgelt.
 • DiSC-mooduli strateegiline positsioon: DiSC-i viimine programmi viimasesse moodulisse osutus kasulikuks, kuna osalejad on koolitusprogrammi lõpupoole avatumad ja vastuvõtlikumad, mis loob turvalise õhkkonna avameelseteks
 •  

  MÕJUSAD TULEMUSED

 • Täpsem enesekäsitus: Osalejad väljendasid, et “parim ja kõige huvitavam” oli DiSC-moodul pakkudes sügavaid teadmisi oma käitumise ja isiksuse kohta.
 • Enda tunnustamine juhina: Osalejate tagasiside viitab märkimisväärsele Juhtidel on tekkinud sügavam mõistmine ja aktsepteerimine oma juhiomaduste ja juhtimisstiili suhtes.
 • Kultuuriliste ja individuaalsete eripärade juhtimine: Programm on märkimisväärselt parandanud juhtide võimet tegutseda tõhusalt erinevas kontekstis ja erinevate isiksusetüüpidega, laiendades oluliselt nende Johari akna avatud ala.

EVERYTHING DISC

Algselt kasutas Girteka programmi osana DiSC Classic® profiile, kuid uuendas hiljuti programmi uue generatsiooni Everything DiSC® profiilidele, leides, et see on kasutajasõbralikum ja praktilisem tänu täiendavatele raportitele (st Võrdlus– ja Lisaraportid). DiSC-profiilid on olnud olulised programmi põhisõnumite tugevdamisel ja osalejate täpsema eneseteadvustamise edendamisel.

EDASIÕPE JA JÄTK

Kuigi programm “My Leadership Journey” on ühekordne kogemus, tagab Girteka õppe jätkamise, pakkudes samadele juhtidele võimalusi osaleda oma arengueesmärkidele suunatud aruteludes. Järgmise sammuna võib olla väärtuslikuks võimaluseks DiSC-ga jätkamine, et arendada juhtimis-/liidriaspekti (läbi Everything DiSC Management profiili).

KOKKUVÕTE

“My Leadership Journey” koos DiSC-tööriistade strateegilise kaasamisega on tunnistuseks Girteka pühendumusest arendada empaatilisi, eneseteadlikke ja mitmekesiseid juhte.

Magnetic Group – juhtimise efektiivsuse suurendamine ja positiivse organisatsioonikultuuri edendamine

Magnetic Group mängib üliolulist rolli lennundusäris pakkudes tootesarja, mis on suunatud lennufirmadele, MRO-dele, tootjatele ja varade omanikele. Nende äri jaguneb neljaks eristatavaks sektoriks:

 • Magnetic Creative pakub nii lennuki sise- kui ka välidisaini- ja tootmisteenuseid.
 • Magnetic Assets omakorda võimaldab rentida lennukite mootoreid, maandumisvahendeid, mootori transpordialuseid ning pakub ka varuosi ja komponentide lahendusi.
 • Magnetic Maintenance teeb lennukite liinihooldust, baashooldust ning mootorite remonti ja haldust.
 • Magnetic Talentsi valdkonnaks on inseneri- ja CAMO-teenused koos erinevate tööstusharu poolt reguleeritud EASA Part-147 koolitustega.

Firma peakorter asub Eestis ja neil on eri asukohtades üle maailma tegutsev pühendunud meeskond, kuhu kuulub 700+ töötajat.

Eesmärgid

Magnetic Groupi teekond DiSC-iga algas selge missiooniga – parandada suhtlust, meeskonnatööd ja vastastikust mõistmist erinevates olukordades. Vaatame lähemalt, kuidas Magnetic Group integreeris DiSC-i oma ettevõtte sisekoolitustesse ja tööellu.

Nende sisekoolituste eesmärgid olid järgmised:

Eesmärk #1: Eneseteadlikkuse suurendamine

Magnetic Group tunnustab eneseteadlikkuse väärtust ja soovib aidata osalejatel mõista oma käitumiseelistusi ja kalduvusi, mis võimaldab inimestel oma tööd ja isiklikku elu tõhusamalt juhtida.

Eesmärk #2: Suhtlemisoskuste parandamine

Tõhus suhtlus on igas organisatsioonis ülioluline. Magnetic Group võttis DiSC-keele omaks, et arendada teadlikumalt inimeste suhtlusstiili kohandamist, võimaldades neil efektiivsemalt toime tulla erineva käitumisstiiliga inimestega. Tulemuseks on sujuvam ja tulemuslikum suhtlus.

Eesmärk #3: Meeskonna dünaamika tugevdamine

Meeskonnatöö on edu alus. DiSC-i kasutades soodustab Magnetic Group meeskonnaliikmete omavahelist mõistmist, üksteise väärtustamist ja koostööd. Toimiv meeskonnatöö tagab sujuva edasiliikumise.

Eesmärk #4: Efektiivse juhtimise arendamine

Juhtimine mängib organisatsiooni kasvu edendamisel otsustavat rolli. Magnetic Group võimaldas oma C-taseme juhtidele vastavad tööriistad ja teadmised, mis aitavad neil vajadusel kohandada oma juhtimisviisi, tuues kaasa paremini toimivad suhted ja suurema juhtimisefektiivsuse.

Eesmärk #5: Konfliktide ja probleemide lahendamine

Konfliktid on iga töö paratamatu osa. Magnetic Group tutvustab sisekoolitustel osalejatele erinevaid strateegiaid, kuidas navigeerida inimeste DiSC stiilide erinevustest tulenevatest konfliktides ja väljakutsetes. See soodustab harmoonilisemat, produktiivsemat ja pingevabamat töökeskkonda.

Mida tehti?

Magnetic Group kasutas sisekoolitustel uue generatsiooni platvormipõhist DiSC õppelahendust Everything DiSC Catalyst®. Nende oma konsultant läbis DiSC® sertifitseerimisprogrammi, et tagada läbiviimise kvaliteet ja ekspertiis.

Algselt keskenduti nendele C-taseme juhtidele, kes seisid silmitsi spetsiifiliste suhtlemis- ja juhtimisprobleemidega. Kohandatud koolitused aitasid neil kõrgetasemelistel juhtidel mõista paremini oma isiksusetüüpe, kasutada teadlikumalt oma tugevaid külgi ja kohandada oma suhtlusstiili, et luua tõhusat sidet erinevate inimestega. Eesmärk? Tõsta juhtimise efektiivsust ja kujundada positiivset organisatsioonikultuuri.

Mõistes DiSC teadmiste edasikandmise olulisust kogu organisatsioonis, laiendas Magnetic Group programmi ka madalama taseme töötajatele. Programmi sisu oli aga läbimõeldult kohandatud nii, et see vastaks osalejate konkreetsetele vajadustele ja rollidele igal tasandil. See tagas, et koolitus käsitles igale tasemele omaseid suhtlusdünaamikaid ja meeskonnatöö elemente, soodustades koostööd ja kasvu kogu organisatsiooni ulatuses.

DiSC-i suunamisel õppisid Magnetic Group’i juhid navigeerima suhtlemise keerukuses, arendades tõhusaid juhtimisoskusi ja luues harmoonilisemat töökeskkonda.

Tulemused ja tagasiside

Tagasiside on olnud ülimalt positiivne. Osalejad tunnustavad programmi väärtust, kirjeldades seda kui edasiviivat kogemust, mis annab väga praktilisi teadmisi ja oskusi. Juhid, kes õppisid sügavamalt tundma nii enda kui ka oma meeskonnaliikmete käitumisstiile, tõid välja paranenud juhtimisoskused ja meeskonna suurema tulemuslikkuse.

Juhid, mõistes paremini oma juhtimisstiili nüansse ja samuti oma meeskonnaliikmete loomuomaseid käitumisstiile, suudavad oma lähenemisviisi teadlikumalt kohandada, ülesandeid tõhusalt delegeerida ja oma meeskonnaga tugevamaid suhteid luua ning hoida. Selle tulemusena paranevad nii juhtimisoskused kui üldine meeskonnatöö.

 

Schneider Electric – koostööoskuste arendamine ja veelgi kaasavama töökultuuri loomine DiSCi abil

Schneider Electric on ülemaailmne organisatsioon, mis pakub energiahalduse ja automaatika digilahendusi ning tehnoloogiaid efektiivsuse ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks.

Nad tegutsevad rohkem kui sajas riigis ja neil on 135 000 töötajat üle kogu maailma.

Alljärgnevalt lühidalt nende kogemusest DiSC-iga.

Eesmärk

Nad soovisid arendada koostööoskusi ning luua veelgi enam kaasavat töökultuuri. Kaugtöö tingimustes, kus näost näkku suhtlemist on vähem, aitab DiSC kiiremini üksteist mõista ja kontakti leida. Nad otsustasid pakkuda DiSC profiili ja koolitusel osalemist kõigile töötajatele – kõigis kolmes Balti riigis ja kõikides osakondades.

DiSC võimaldab juhtidel oma tiime paremini mõista ning tiimiliikmetel omavahel tulemuslikumalt suhelda. Uute projektitiimide või töögruppide moodustamisel annab DiSC võimaluse rajada koostöö kohe algusest peale üksteise erinevuste mõistmisele ning nendega arvestamisele.

Tulemused

Kõigepealt tutvustasid nad DiSC-i igale tiimile väljaõppe käigus ning arutasid, mida selline tiimi profiil suhtlemise ja koostöö seisukohast tähendab. Peale seda jätkasid töötajad iseseisvalt DiSC-i kasutamist – toimusid kohtumised juhtide ja alluvate vahel ning tiimiliikmete vahel, kus lepiti kokku, kuidas üksteisega tulemuslikumalt suhelda.

Everything DiSC® Catalyst annab hea võimaluse oma stiile võrrelda – leida sünergiaid ning saada näpunäiteid, kuidas võimalike kitsaskohtadega toime tulla.

Tagasiside

“Töötajad hindavad väga, et neil on olemas tööriist, mis annab neile võimaluse ennast paremini mõista ning saada teada, kuidas teised neid tajuvad. DiSC võimaldab töötajatel jagada detailset tagasisidet ning rääkida suhtlusprobleemidest – koostöö on avatum ja üksteisele leiab kiiremini õige lähenemise. Neile meeldib see, et DiSC aitab neid nii töö- kui eraelus.”

– Signe Saks, HR Business Partner Baltics

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide järelkasvuprogramm KESTA

EESMÄRK

Meie klient Change Partners viis läbi Liidrite järelkasvu programmi Eesti avaliku teenistuse keskastmejuhtidele. Tegemist oli ambitsioonikatele esmatasandi juhtidele mõeldud uuendusliku ja praktilise 1-aastase arenguprogrammiga.

KESTA programm andis juhitöös õnnestumiseks vajalikud tööriistad, uued teadmised ja kogemused ning koostöövõrgustiku. Programmi eesmärgiks oli aidata tagada Eesti riigile tugev keskastmejuhtide järelkasv ja tõsta osalejate valmisolekut ning enesekindlust tulevikus kõrgema juhtimisvastutusega kaasneva rolli vastuvõtmiseks.

PROGRAMMI SISU JA LAHENDUS

Programmi ühes esimeses moodulis – “Juhi isiklik efektiivsus ja enesejuhtimine”- oli DiSC üheks kaalukamaks osaks andes osalejatele ühelt poolt selgema fookuse enesearenduseks juhina, aga teisalt tehnikad ka oma meeskonna arenduseks, kaasatuseks ja paremaks kommunikatsiooniks.

Kuna tellija ootuseks oli arendusprogramm, mis oleks kõrgetasemeline, uuendusliku lähenemisega ja ka mujal maailmas end juba õigustanud, sobis Everything DiSC Workplace suurepäraselt. Kõik osalenud 115 juhti (neljas eri grupis) said personaalse profiili ning õppisid rakendama seda uue põlvkonna efektiivset DiSC tööriista.

See DiSCi baasil põhinev moodul oli väga heaks sissejuhatuseks mahukamasse programmi. Ka mitmete järgnevate osade lõikes tuldi tagasi DiSCi juurde – sellest sai nii öelda “baas-keel” programmis käsitletud teemadel kõnelemiseks.

VÄÄRTUS PROGRAMMIST JA DiSC-I MOODULIST

Avalikus teenistuses tuleb täna teha rohkem koostööd ja hoopis teisel viisil, kui varasemalt – seda nii asutustevaheliselt kui ka rollideüleselt. DiSC andis juhtidele täiendava vaatenurga ja tööriistad, mille abil tõhustada kommunikatsioonistrateegiaid ja eri osapoolte omavahelist suhtlust.

Osalejad rõhutasid, et said DiSCi abil iseenda kohta palju uusi praktilise väärtusega teadmisi, eelkõige oma tugevuste ja väljakutsetega seoses.

Samuti peeti tähtsaks DiSCi kohest rakendamist käsilolevate projektide või juhtimisdilemmadega seoses, näiteks kuidas luua konkreetsetele töötajatele personaalsem lähenemine sõltuvalt nende käitumisstiilist või mil viisil toetada eri inimeste motiveeritust jne.

Kuigi osalejad olid enamasti erinevatest asutustest, oli paljudel huvi järelõppes hakata omavahel kasutama ka Everything DiSC Võrdlusraporteid, eesmärgiga parandada konkreetsemalt üks-ühele suhteid ja üksteise mõistmist

TULEMUSED & TAGASISIDE

DiSCi õpe ei peaks olema vaid ühekordne koolitus, seda metoodikat ja profiile saab kenasti siduda paljude muude oluliste juhtimisteemadega – kommunikatsioon, muudatuste juhtimine jpt.

Mõned mõtted osalejatelt:

“Püüan kindlasti süsteemselt ette võta DiSCi ja nõustamise abivahendi, samuti harjutada erinevate situatsioonide äratundmist ja situatiivset juhtimist. Oma isikutüübi arenguvajadusi ja tüüpreaktsioone püüan samuti tähelepanelikult jälgida.”

“DiSC käitumisstiile saab väga hästi rakendada, see aitab mõista inimesi, vahendada nendevahelist suhtlemist ning panustab samuti ka osakonna komplekteerimisse.” 

“Tundub mõistlik võtta DiSC analüüs kohe töökohal kasutusele ning kohandada nii oma käitumist kui inimestele jagatavaid tööülesandeid vastavalt inimtüüpidele. See aitab kohandada ka liiga kõrgeid ootusi oma alluvatele töötulemuste osas.”

Juhtimiskvaliteedi arendamine Playtechis – Change Partners

Kliendivajadus

Playtech on maailma suurim online mängu- ja spordiennustustarkvara pakkuja, üks Eesti viiest ükssarvikust, kes pakub tipptasemel lahendusi valdkonna juhtivatele operaatoritele.

Playtechi personalitiimi jaoks on alati olnud fookuses see, kuidas õnnestuks oma juhtide arengut kõige paremal ja otstarbekamal viisil toetada. Hiljuti otsustati koos meie kliendi ja pikaaegse DiSC eksperdi Change Partnersiga keskenduda juhtimiskompetentside teadlikule kasvatamisele ning juhtimistavade ühtlustamisele.

Change Partnersi lahendus

  • Change Partners aitas koos Playtechi personalitiimiga välja töötada Playtechi kõigi aegade esimese globaalse juhtide arenguprogrammi, kuhu olid kutsutud kõigi eri riikide ja tiimide juhid. 10-kuu jooksul viidi läbi 38 virtuaalset koolitussessiooni kokku u 100-le juhile.
  • Algusest lõpuni läbinisti virtuaalne koolitusprogramm, kus rakendasime  Zoomi, pollinguid ja muid interaktiivseid elemente.

Programm koosnes avalöögist ja 5 moodulist:

1. MOODUL – minu töö juhina

2. MOODUL – iseenda ja oma meeskonna mõistmine

3. MOODUL – juhtide suhtlus – miks, mida, millal ja kuidas?

4. MOODUL – oma meeskonnas pühendumuse ja võimekuse suurendamine

5. MOODUL – coaching’u põhine juhtimine

Mooduleid toetasid maailmatasemel arendustööriistad, nagu nt Everything DiSC Workplace profiilid, Patrick Lencioni meeskonnatöö arendusvahend The Five Behaviors, samuti erinevad coachingu ja muudatuste juhtimise tööriistad, et tagada õpitu rakendama hakkamine igapäevases töös.

Tulemused läbi kliendi pilgu

“Programmi suurimad võiduhetked olid meie jaoks osalejate “heureka” hetkede nägemine ekraanil, kui pärast äsja õpitud tööriistade võimalustest aru saadi või kui me nägime selget muutust juhtide mõtlemises. See on parim võimalik tagasiside tehtud tööle.”

Meeskondade ja juhtide arendamine Tesonetis

Tesonet – üks Baltimaade suurimaid tehnoloogiaettevõtteid – kutsub ennast uue põlvkonna IT-toodetele spetsialiseerunud kiirendiks, mis keskendub küberturvalisuse tööriistadele ja lahendustele.

Tesonetis töötab üle 1400 inimese ja neil on rahulolevad kliendid enam kui 80 riigis, kellel nad aitavad arendada uusi tooteid ja lahendusi.

Eesmärk

Tesonet valis DiSC-i, kuna see on lihtne ja ennast hästi tõestanud meetod, mis annab ühise keele inimeste erinevuste üle rääkimiseks ning näitab võimalikke mooduseid paremaks koostööks ja organisatsioonikultuuri parandamiseks.

Nende õppe- ja arenduspartner (Learning & Development Partner) osales meie DiSC sertifitseerimisprogrammis, et saada litsents, teadmised ja oskused DiSC programmide ettevõttesiseseks läbiviimiseks.

Tesonet kasutab DiSC-i kolme tüüpi õppe- ja arendustegevuses:

 

   • Meeskonnatöö sessioonid. DiSC aitab meeskonnaliikmetel üksteist paremini tundma õppida (teadvustada oma tugevaid ja väljakutseid pakkuvaid külgi) ning lahendada erinevaid probleeme (usalduse puudumine, konfliktide lahendamine jne).
   • Juhtide arendamine. DiSC aitab juhtidel ja potentsiaalsetel eestvedajatel tuvastada oma individuaalne loomuomane juhtimisstiil, määratleda arendamist vajavad kohad ja koostada nende kallal töötamiseks konkreetne arengukava.
   • Pehmete oskuste koolitused (nt efektiivsem suhtlemine, konfliktide lahendamine, tagasiside andmine jne). Nad on lisanud DiSC-i pehmete oskuste koolitusprogrammidesse, et aidata töötajatel mõista, et nende loomuomane suhtlusviis ja tagasiside andmise viis ei pruugi teiste stiilidega inimestele sobida. See arusaam võimaldab suhtlemisoskusi teadlikumalt arendada ja laiendab nende tööriistakomplekti.

Tulemused

Tesonet kasutab uut Everything DiSC® Catalyst õppelahendust, mille personaliseeritud interaktiivne õppeplatvorm aitab muuta DiSCi igapäevase tööelu osaks ning toetab neid oma organisatsioonikultuuri loomisel ja kujundamisel selliseks, et see oleks reaalselt võimeline organisatsiooni edasi viima.

“DiSC andis meile ühise keele, et rääkida oma erinevustest ja mitte karta väljendada oma hirme või nõrkusi. DiSC annab ka koheselt rakendatavaid koostööideid esmapilgul väga erinevate ja vastandlike stiilide vahel.”

– Inga Balžekaitė-Šaulienė, L&D Partner.

Valik DiSC programmis osalenute tagasisidest

„Sain oma meeskonna kohta palju teada ja kogusin mitmeid kasulikke teadmisi erinevat tüüpi inimeste kohta. Sellest on igapäevaelus nii palju abi.”

„Õppisin oma meeskonnaliikmeid palju paremini tundma. Leidsime viise, kuidas saaksime üksteist täiendada ja meeskonnana efektiivsust parandada.”

„Inimesed on erinevad. Kui teil on suhtluses arusaamatusi, keskenduge nende (mitte teie) profiilile: eesmärkidele, motiividele ja hirmudele.”

DiSC-il põhinev läbirääkimisoskuste koolitusprogramm suurkliendihalduritele

Meie klient Change Partners on viinud läbi mitmeid DiSC-koolitusi Swedbankile. Tutvustame siin ühte programmi lähemalt.

Kliendivajadus

Panga edus olulist rolli mängivate suurkliendihaldurite läbirääkimisoskuste arendamine, erinevate inimeste mõistmise ja mõjutamise võimekuse suurendamine.

Mida Change Partners tegi

Koolitus keskendus kolmele läbirääkimiste võtmeaspektile – läbirääkimise suhe, stiilid ja protsess.

Iga osaleja teadvustas DiSC profiili abil, milline on nende isiklik läbirääkijastiil ja käitumuslikud iseärasused, selle tugevad küljed ja arenguvajadus. DiSC mudelil baseeruvate töövahendite abil õpiti õigesti ära tundma kliendi käitumisstiili ning valima õiget läbirääkimisstrateegiat, mis kohandub kliendi eelistustele.

Osalejad õppisid läbirääkimisi ette valmistama, neid õigesti alustama, partneri positsiooni ära kuulama ja küsimusi esitama, oma seisukohta veenvalt ja ennastkehtestavalt esitama, erinevaid mõjutamistehnikaid, läbirääkimistes ühishuvi otsima ja initsiatiivi hoidma, toime tulema vastuseisuga ja raskete olukordade lahendamisega, läbirääkimist otsuseni viima.

Tulemused

 • Osalejate mõjutamis- ja läbirääkimisoskuste taseme tõus, kasutades teadlikult efektiivseid mõlema osapoole huvisid ja käitumisstiili arvestavaid veenmise tehnikaid ning hilisem suutlikkus analüüsida toimunud läbirääkimisi ja kavandama läbimõeldult edasisi läbirääkimisi
 • DiSCil baseeruvate suhtlemis- ja koostöökoolituste läbiviimine paarikümnele erinevale Swedbanki meeskonnale järgnevatel aastatel.

Mida projektis osalejad ütlevad

“Õppisin koolituselt väga palju – teadlikumalt ettevalmistama kliendikohtumisi ja süsteemsemalt kohanduma läbirääkimispartnerile. DiSC avardas silmaringi ja kindlasti edaspidi aitab läbirääkimistes vastaspoolega tulemuslikumalt suhelda.”

“Õppisin DiSCi abil paremini ennast tundma ja läbi selle ka ennast paremini juhtima, mõistes kliendi tüüpi.”

IPB Partners OÜ

Woldemar Mayeri Ärimaja
Paldiski mnt 29, B korpus, 6. korrus
Tallinn, Eesti 10612

Kontakt

Nimi
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Sõnum
Field is required!
Field is required!